Parking

Regulamin parkingu

 1. Parking płatny niestrzeżony.
 2. Opłata parkingowa wynosi 10 zł brutto za 1 dzień postoju.
 3. Postój do 30 min jest bezpłatny.
 4. Brak ważnego biletu parkingowego skutkuje nałożeniem opłaty w wysokości 100 zł.
 5. Kierowca pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 6. Parking przeznaczony jest dla pojazdów osobowych oraz motocykli.
 7. Warunkiem korzystania z miejsca parkingowego jest wniesienie opłaty parkingowej.
 8. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym.
 9. W przypadku uszkodzenia bramy, płotu lub jakiegokolwiek elementu znajdującego się na parkingu z winy kierowcy ponosi on pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw/przywrócenia stanu pierwotnego.
 10. Kierowca pojazdu zobowiązany jest zgłosić obsłudze parkingu wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia innych pojazdów.
 11. Zarządca parkingu nie odpowiada za szkody pojazdów spowodowane przez kierujących.
 12. Kierowca pojazdu odpowiada za wszelkie szkody, wyrządzone na terenie parkingu pojazdom osób trzecich, przez niego lub osoby mu towarzyszące. Na żądanie obsługi parkingu kierowca zobowiązany jest do okazania ważnego biletu parkingowego.
 13. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do wykonywania poleceń obsługi parkingu mających na celu sprawne funkcjonowanie komunikacji na parkingu.
 14. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania postanowień regulaminu.
 15. Zarządca parkingu uprawniony jest do usunięcia pojazdu na koszt kierującego w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
 16. Na terenie parkingu zabronione jest dokonywanie napraw pojazdu, a także dokonywania czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych.